Skip to main content

主页
联系我们
教會簡史
教會章程 | 宗旨及信仰
網上聽道 2018
教會活動
主日崇拜
主日學
团契介绍
校园团契
葡萄園團契
香柏树团契
姐妹会团契
青少年团契
餐福团契
磐石团契
克城团契
爱之家团契
培灵布道会和退修会
感恩見證集
詩班
圖書館目錄
克城团契活动日程

克城团契1月- 5月, 2018

  Clarksville Fellowship (Jan - May, 2018)

  6:00-7:30 pm
 

 

 性質時間註 (Remarks)
1/9基督徒查經祷告團契
Christian Bible Study & Fellowship 
6:00-7:30 p.m. 
1/23福音團契 
(福音查經探討小組)
Gospel Bible Study Group
6:00-7:30 p.m. (APSU 1/16 Spring Semester Begins) 
2/13外展團契 
Outreach Fellowship
(Chinese New Year) 
6:00-7:30 p.m. Chinese New Year 
(2/16) 
2/27福音團契 
(福音查經探討小組)
Gospel Bible Study Group
6:00-7:30 p.m.  
3/13基督徒查經祷告團契
Christian Fellowship & Bible Study 
6:00-7:30 p.m. (Spring Break: APSU 3/4-3/10) 
3/20福音團契
(福音查經探討小組) 
6:00-7:30 p.m. (Spring Break: CMCSS 3/26-4/1)
Good Friday (3/30) 
4/10基督徒查經祷告團契 
Christian Fellowship & Bible Study
6:00-7:30 p.m.  
4/24外展團契 
Outreach Fellowship (End of Semester)
6:00-7:30 p.m.  
 5/1基督徒查經祷告團契 
Christian Fellowship & Bible Study
6:00-7:30 p.m. May 4, APSU Commencement 


 

 

 
 j'j